ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิตติศักดิ์ ม่อมพะเนาว์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/04/2020
ปรับปรุง 20/10/2020
สถิติผู้เข้าชม 30788
Page Views 37397
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง คำชะอี คำชะอี
2 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 คำชะอี คำชะอี
3 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด คำชะอี คำชะอี
4 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี คำชะอี
5 โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี
6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย1 คำชะอี คำชะอี
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี คำชะอี 0833435809
8 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง คำบก คำชะอี
9 โรงเรียนบ้านบาก1 คำบก คำชะอี
10 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล คำบก คำชะอี
11 โรงเรียนบ้านกลาง คำบก คำชะอี
12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 น้ำเที่ยง คำชะอี
13 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร น้ำเที่ยง คำชะอี
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) บ้านค้อ คำชะอี
15 โรงเรียนบ้านค้อ บ้านค้อ คำชะอี
16 โรงเรียนบ้านโคก2 บ้านค้อ คำชะอี
17 โรงเรียนห้วยตาเปอะ บ้านค้อ คำชะอี
18 โรงเรียนบ้านดงยาง1 บ้านค้อ คำชะอี
19 โรงเรียนบ้านซ่ง บ้านซ่ง คำชะอี
20 โรงเรียนบ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี
21 โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านเหล่า คำชะอี
22 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านเหล่า คำชะอี
23 โรงเรียนบ้านหนองบง หนองเอี่ยน คำชะอี
24 โรงเรียนบ้านนาหลวง1 หนองเอี่ยน คำชะอี
25 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 หนองเอี่ยน คำชะอี
26 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คำชะอี
27 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี
28 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี 042-663503
29 โรงเรียนบ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี
30 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน โพนงาม คำชะอี
31 โรงเรียนบ้านโพนงาม โพนงาม คำชะอี 0-4263-6061
32 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง โพนงาม คำชะอี
33 โรงเรียนบ้านแฝก โพนงาม คำชะอี
34 โรงเรียนบ้านตูมหวาน โพนงาม คำชะอี
35 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก กกตูม ดงหลวง
36 โรงเรียนบ้านสานแว้ กกตูม ดงหลวง
37 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กกตูม ดงหลวง
38 โรงเรียนบ้านกกตูม กกตูม ดงหลวง
39 โรงเรียนบ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง
40 โรงเรียนสยามกลการ 5 กกตูม ดงหลวง
41 โรงเรียนบ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง
42 โรงเรียนบ้านขัวสูง กกตูม ดงหลวง
43 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง
44 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ชะโนดน้อย ดงหลวง
45 โรงเรียนบ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง
46 โรงเรียนบ้านเปียด ดงหลวง ดงหลวง
47 โรงเรียนบ้านดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง
48 โรงเรียนบ้านโสก ดงหลวง ดงหลวง
49 โรงเรียนบ้านโพนแดง ดงหลวง ดงหลวง
50 โรงเรียนบ้านนาหลัก พังแดง ดงหลวง
51 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง พังแดง ดงหลวง 042670133
52 โรงเรียนบ้านติ้ว พังแดง ดงหลวง
53 โรงเรียนบ้านหนองคอง พังแดง ดงหลวง
54 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู พังแดง ดงหลวง
55 โรงเรียนบ้านมะนาว พังแดง ดงหลวง
56 โรงเรียนบ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง
57 โรงเรียนบ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง
58 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง หนองบัว ดงหลวง
59 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง
60 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง 0-4264-4027
61 โรงเรียนบ้านโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง
62 โรงเรียนร่มเกล้า หนองแคน ดงหลวง
63 โรงเรียนบ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว หนองแคน ดงหลวง
64 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล 042689091
65 โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 ดอนตาล ดอนตาล
66 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล 0819656906
67 โรงเรียนบ้านนาม่วง ดอนตาล ดอนตาล
68 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ดอนตาล ดอนตาล
69 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา นาสะเม็ง ดอนตาล -
70 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล
71 โรงเรียนบ้านนาหว้า นาสะเม็ง ดอนตาล
72 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล
73 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล
74 โรงเรียนบ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล ๐-๔๒๖๗-๐๑๔๘
75 โรงเรียนบ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล
76 โรงเรียนบ้านบาก2 บ้านบาก ดอนตาล
77 โรงเรียนบ้านหนองบอน บ้านบาก ดอนตาล
78 โรงเรียนบ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล
79 โรงเรียนบ้านภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล
80 โรงเรียนบ้านแก้ง2 บ้านแก้ง ดอนตาล
81 โรงเรียนบ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล 0-42640676
82 โรงเรียนผาเทิบวิทยา บ้านแก้ง ดอนตาล
83 โรงเรียนบ้านคำดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล 042-640675
84 โรงเรียนบ้านนามน ป่าไร่ ดอนตาล
85 โรงเรียนบ้านป่าไร่ ป่าไร่ ดอนตาล
86 โรงเรียนบ้านโนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล
87 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล
88 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล 0-4267-0147
89 โรงเรียนบ้านนาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล
90 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 ป่าไร่ ดอนตาล
91 โรงเรียนบ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล
92 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 เหล่าหมี ดอนตาล
93 โรงเรียนสยามกลการ4 เหล่าหมี ดอนตาล
94 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ เหล่าหมี ดอนตาล
95 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล
96 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล
97 โรงเรียนบ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล
98 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล
99 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล
100 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตาล
101 โรงเรียนบ้านบะ กกแดง นิคมคำสร้อย 0810636856
102 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ กกแดง นิคมคำสร้อย
103 โรงเรียนบ้านป่าแดง กกแดง นิคมคำสร้อย
104 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมคำสร้อย
105 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ กกแดง นิคมคำสร้อย
106 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 กกแดง นิคมคำสร้อย
107 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 นากอก นิคมคำสร้อย
108 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง นากอก นิคมคำสร้อย
109 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) นากอก นิคมคำสร้อย
110 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย
111 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 นากอก นิคมคำสร้อย 0833282521
112 โรงเรียนบ้านนากอก นากอก นิคมคำสร้อย
113 โรงเรียนบ้านขอนแก่น นาอุดม นิคมคำสร้อย
114 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 นาอุดม นิคมคำสร้อย
115 โรงเรียนบ้านนาอุดม นาอุดม นิคมคำสร้อย
116 โรงเรียนบ้านป่าเตย นาอุดม นิคมคำสร้อย 042-676401
117 โรงเรียนบ้านคำไหล นาอุดม นิคมคำสร้อย
118 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
119 โรงเรียนบ้านด่านมน นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
120 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
121 โรงเรียนบ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
122 โรงเรียนบ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
123 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย
124 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย
125 โรงเรียนบ้านคำนางโอก ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย
126 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย
127 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน หนองแวง นิคมคำสร้อย 042662010
128 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ หนองแวง นิคมคำสร้อย
129 โรงเรียนบ้านหนองข่า หนองแวง นิคมคำสร้อย
130 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม หนองแวง นิคมคำสร้อย 042680036
131 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 หนองแวง นิคมคำสร้อย
132 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย
133 โรงเรียนบ้านคำบง1 โชคชัย นิคมคำสร้อย 0899434179
134 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย
135 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โชคชัย นิคมคำสร้อย
136 โรงเรียนบ้านคำพอก2 โชคชัย นิคมคำสร้อย
137 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน โชคชัย นิคมคำสร้อย
138 โรงเรียนบ้านภู บ้านเป้า หนองสูง
139 โรงเรียนบ้านคำพี้ บ้านเป้า หนองสูง
140 โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ บ้านเป้า หนองสูง
141 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด บ้านเป้า หนองสูง
142 โรงเรียนบ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง
143 โรงเรียนบ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง
144 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 ภูวง หนองสูง
145 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน หนองสูง หนองสูง
146 โรงเรียนบ้านคันแท หนองสูง หนองสูง 0813204050
147 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง
148 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา หนองสูงเหนือ หนองสูง
149 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง
150 โรงเรียนบ้านแวง หนองสูงใต้ หนองสูง
151 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง
152 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง 042642853
153 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง
154 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง หนองสูงใต้ หนองสูง
155 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ โนนยาง หนองสูง
156 โรงเรียนบ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง
157 โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนยาง หนองสูง 042-
158 โรงเรียนบ้านคำพอก1 โนนยาง หนองสูง 042-670111
159 โรงเรียนบ้านวังนอง โนนยาง หนองสูง
160 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 ชะโนด หว้านใหญ่
161 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนด หว้านใหญ่
162 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา ดงหมู หว้านใหญ่ 08-1768-6100 www.facebook.com/somdejphrasri.somdej
163 โรงเรียนบ้านทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่
164 โรงเรียนบ้านขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่
165 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่
166 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม ป่งขาม หว้านใหญ่
167 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่
168 โรงเรียนบ้านป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่
169 โรงเรียนบ้านสองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ 042643530
170 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
171 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
172 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
173 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
174 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
175 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
176 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
177 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร เมืองมุกดาหาร
178 โรงเรียนบ้านกุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร
179 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร
180 โรงเรียนบ้านดงยาง2 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร
181 โรงเรียนบ้านแก้ง1 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
182 โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
183 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
184 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
185 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร
186 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร 042643780
187 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร 0-42610-466
188 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร 042643084
189 โรงเรียนบ้านพรานอ้น คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร 0815467409
190 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร 0
191 โรงเรียนบ้านคำอาฮวน คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
192 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
193 โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงมัน คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร 042613930
194 โรงเรียนบ้านคำเม็ก คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
195 โรงเรียนบ้านคำเขือง คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
196 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1 คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
197 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร
198 โรงเรียนบ้านดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร
199 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร
200 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร
201 โรงเรียนบ้านนาดี2 ดงมอน เมืองมุกดาหาร
202 โรงเรียนบ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร
203 โรงเรียนบ้านป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร 0856098968
204 โรงเรียนบ้านดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
205 โรงเรียนบ้านโพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
206 โรงเรียนบ้านสามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
207 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
208 โรงเรียนบ้านคำบง2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
209 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
210 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
211 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร
212 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร 042670140
213 โรงเรียนบ้านท่าไค้ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
214 โรงเรียนบ้านส้มป่อย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร
215 โรงเรียนบ้านโนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร 042631183
216 โรงเรียนบ้านนาหัวภู นาโสก เมืองมุกดาหาร 042676461
217 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า นาโสก เมืองมุกดาหาร
218 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร นาโสก เมืองมุกดาหาร
219 โรงเรียนบ้านนาโด่ นาโสก เมืองมุกดาหาร
220 โรงเรียนบ้านป่งเปือย นาโสก เมืองมุกดาหาร
221 โรงเรียนบ้านแก้งนาบอน นาโสก เมืองมุกดาหาร
222 โรงเรียนชุมชนนาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร
223 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร
224 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
225 โรงเรียนบ้านหนองแอก บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
226 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
227 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
228 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
229 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
230 โรงเรียนบ้านดอนม่วย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร
231 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
232 โรงเรียนบ้านสงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
233 โรงเรียนบ้านหนองแวง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
234 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
235 โรงเรียนบ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
236 โรงเรียนบ้านป่าหวาย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
237 โรงเรียนบ้านโคก1 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร
238 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
239 โรงเรียนบ้านโนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
240 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
241 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
242 โรงเรียนบ้านนาคำหนองแล้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
243 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
244 โรงเรียนอนุบาลสุพร ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
245 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร
246 โรงเรียนมุกดาลัย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042611311
247 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
248 โรงเรียนบ้านดานคำ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042-637131
249 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 0849526823
250 โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042-661016
251 โรงเรียนเมืองใหม่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042-611346
252 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
253 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042-614758
254 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042-673005
255 โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
256 โรงเรียนคำสายทองวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร (042) 612191
257 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 042 673034
258 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร 042611820
259 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร
260 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร
261 โรงเรียนบ้านคำฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร
262 โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร
263 โรงเรียนบ้านนาถ่อน โพนทราย เมืองมุกดาหาร
264 โรงเรียนชุมชนโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร
265 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร
266 โรงเรียนบ้านม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร