ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสัมพันธ์ ซาเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐภควดี พันธุ์โพธิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ ดอนพิลา
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา หงส์สมดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิศาชล ทองแล่ง
ครูสอนภาษาจีน