ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกรณัฏฐ์ ฐิตากรพงศ์สถิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมาลี จันทร์หาร
ครู คศ.1