ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรชัย วังทะพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ