ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฐาปนีย์ คนเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชมพูนุช นาคำ
ครู คศ.1

นางสาวยุพิน ปู่มะรัตน์
ครูผู้ช่วย