ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนา ผิวสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทยา สุคำภา
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร สีหะมงคล
ครู คศ.1

นายหัสวิชัย เมืองฌคตร
ครูผู้ช่วย