ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิรินี สานุศิษย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิดา เจริญชัยรุ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร คำนนท์
ครูผู้ช่วย