ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บทบาทหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป