ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สรุปจำนวนนักเรียน ภาตเรียนที่ 1/2563 21 ก.ค. 63
 ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม รวมระดับชั้น
ม.1 ห้อง 1 20 15 35 70
ห้อง 2 18 17 35
ม.2 ห้อง 1 22 15 37 72
ห้อง 2 21 14 35
ม.3 ห้อง 1 18 13 31 67
ห้อง 2 17 19 36
รวม ม.ต้น    
 ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม  
ม.4 ห้อง 1 11 24 35 71
ห้อง 2 13 23 36
ม.5 ห้อง 1 13 27 40 58
ห้อง 2 12 6 18
ม.6 ห้อง 1 8 27 35 44
ห้อง 2 6 3 9
รวมชั้น ม.ปลาย 173
รวมทั้งหมด 382