ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สำหรับปีการศึกษา 2561-2563

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440)
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.0 (40) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.0 (40)
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5(20) ว21104 วิทยาการคำนวณ 1 0.5(20)
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 (60)
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60)
ศ21101 ศิลปะ 1  1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2  1.0 (40)
ง21101 การงานอาชีพ 1  1.0 (40) ง21102 การงานอาชีพ 2  1.0 (40)
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20)
พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20)
           
รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200)
ส20231 หน้าที่พลเมืองฯ 1  0.5 (20) ส20232 หน้าที่พลเมืองฯ 2  0.5(20)
ค21201 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2 1.0 (40)
ว21203 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 1.0 (40) ว21204 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 1.0 (40)
อ21201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด1  1.0 (40) อ21202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด2  1.0 (40)
จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20)
ง21205 ออกแบบงานกราฟิก 1.0 (40) ง21202 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40)
           
           
           
           
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 20 กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 8
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (707) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (708)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 11 (440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440)
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60)
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60)
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.0 (40) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.0 (40)
ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20)
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษาฯ 4 1.5 (60)
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60)
ศ22101 ศิลปะ 3  1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4  1.0 (40)
ง22101 การงานอาชีพ 3  1.0 (40) ง22102 การงานอาชีพ 4  1.0 (40)
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20)
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20)
พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20) พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20)
           
รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200)
ส20233 หน้าที่พลเมืองฯ 3  0.5(20) ส20234 หน้าที่พลเมืองฯ 4  0.5(20)
ค22201 คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 1 1.0(40) ค22202 คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 2 1.0(40)
ว22201 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1  1.0(40) ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2  1.0(40)
อ22201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด3  1.0(40) อ22202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด4  1.0 (40)
จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3  0.5(20) จ22202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4  0.5 (20)
ง22205 การตัดต่อภาพยนตร์  1.0(40) ง22202 ไม้ดอกไม้ประดับ  1.0 (40)
           
           
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 20 กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 8
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (707) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (708)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 11(440) รายวิชาพื้นฐาน 11(440)
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60)
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60)
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.0 (40) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.0 (40)
ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการคำนวณ 3 0.5(20)
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษาฯ 6 1.5 (60)
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60)
ศ23101 ศิลปะ 5  1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 6  1.0 (40)
ง23101 การงานอาชีพ 5  1.0 (40) ง23102 การงานอาชีพ 6  1.0 (40)
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20)
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20)
พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20) พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20)
           
รายวิชาเพิ่มเติม
บังคับเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
 
5.0 (200)
รายวิชาเพิ่มเติม
บังคับเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
 
5.0 (200)
ส20235 หน้าที่พลเมืองฯ 5  0.5 (20) ส20236 หน้าที่พลเมืองฯ 6  0.5(20)
ค23201 คณิตศาสตร์ในศตวรรษ 21 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์ในศตวรรษ 21 1.0(40)
ว23203 อิเล็กทรอนิกส์  1.0 (40) ว23204 พลังงานทดแทน  1.0(40)
อ23201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 5  1.0 (40) อ23202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 6  1.0 (40)
จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5  0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6  0.5 (20)
ง23204 การสร้างแอนนิเมชั่น  1.0 (40) ท23202 ภาษาไทยธุรกิจ  1.0(40)
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 68
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 20 กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 8
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (707) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (708)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนเน้นวิทยาศาสตร์)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) รายวิชาพื้นฐาน 5.5(220)
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40)
ว31141 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 (40)
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40)
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) ศ31102 ศิลปศึกษา 2  0.5 (20)
ศ31101 ศิลปศึกษา 1  0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20)
ง31101 การงานอาชีพ  1  1.0 (40) พ31102 พลศึกษา 1 0.5 (20)
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)      
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)      
           
           
           
           
รายวิชาเพิ่มเติม 9.5(380) รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 (420)
ค31201 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด 1  1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด 2  1.5 (60)
ว31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80)
ว31221 เคมี 1 1.5 (60) ว31222 เคมี 2 1.5 (60)
ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 (60)
ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 (60) ว31262 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 (60)
พ31201 วอลเล่ย์บอล 1 0.5 (20) ส30204 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 0.5 (20)
ส30231 หน้าที่พลเมืองฯ 1 0.5 (20) ง31206 การสร้าง Application 1.0 (40)
จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมืองฯ 2 0.5 (20)
      จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20)
           
           
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20 กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (750) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (710)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนเน้นวิทยาศาสตร์)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 8.5(340) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300)
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40)
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40)
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (ฟิสิกส์) 1.0 (40) ว32121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (เคมี) 1.0 (40)
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 (40) ว32182 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 (40)
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 (40)
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40)
ศ32101 ศิลปศึกษา 3  0.5 (20) ศ32102 ศิลปศึกษา 4  0.5 (20)
ง32101 การงานอาชีพ 2  1.0 (40) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20)
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) พ32102 พลศึกษา 2 0.5 (20)
พ32101 สุขศึกษา 2 0.5 (20)      
           
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360)
ค32201 คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจ 1  1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจ 2  1.5 (60)
ว32203 ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว32204 ฟิสิกส์ 4  2.0 (80)
ว32223 เคมี 3 1.5 (60) ว32224 เคมี 4  1.5 (60)
ว32243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว32244 ชีววิทยา 4  1.5 (60)
พ32201 แบดมินตัน 0.5 (20) ง32202 การสร้าง blogด้วยword press  1.0 (40)
จ32201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 (20) อ32202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2  1.0 (40)
อ32201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1 1.0 (40) จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4  0.5 (20)
           
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20 กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (750) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (730)

หลักสูตรที่เปิดสอน (ต่อ)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนเน้นวิทยาศาสตร์)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 6.0(240) รายวิชาพื้นฐาน 6.0(240)
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40)
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 (40)
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40)
ศ33101 ศิลปศึกษา 5  0.5 (20) ศ33102 ศิลปศึกษา 6  0.5 (20)
ง33101 การงานอาชีพ 3  1.0 (40) พ33102 พลศึกษา 3 0.5 (20)
พ33101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ว33161 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)
           
           
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5(380)
ค33201 คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 1  1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 2  1.5 (60)
ว33205 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว33206 ฟิสิกส์ 6  2.0 (80)
ว33225 เคมี 5 1.5 (60) ว33226 เคมี 6  1.5 (60)
ว33245 ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว33246 ชีววิทยา 6  1.5 (60)
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) ง33202 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง  1.0 (40)
พ33201 วอลเลย์บอล 2 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  1.0 (40)
จ33201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 (20) จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6  0.5 (20)
ส30233 หน้าที่พลเมืองฯ 3 0.5(20) ส30234 หน้าที่พลเมืองฯ 4 0.5(20)
           
           
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20 กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (670) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (690)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รายวิชาพื้นฐาน 5.5(220)
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40)
ว31141 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 (40)
ส31101 สังคมศึกษาฯ 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40)
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) ศ31102 ศิลปศึกษา 2  0.5 (20)
ศ31101 ศิลปศึกษา 1  0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20)
ง31101 การงานอาชีพ 1  1.0 (40) พ31102 พลศึกษา 1 0.5 (20)
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)      
พ31101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)      
           
รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม 8 (320)
ท31201 ภาษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 1  1.0 (40) ท31202 ภาษาเพื่อการพัฒนาตนเอง 2  1.0 (40)
พ31201 วอลเล่ย์บอล 1 0.5 (20) อ31202 อังกฤษการอ่าน 2 1.0 (40)
อ31201 อังกฤษการอ่าน 1 1.0 (40) ศ31202 ศิลปะ (แรเงา 2 ) 1.0 (40)
ศ31201 ศิลปะ (แรเงา 1) 1.0 (40) ง31204 การแปรรูปผลผลิตฯ 1.0 (40)
จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 7 1.0 (40) ง31206 การสร้าง Application 1.0 (40)
ส30231 หน้าที่พลเมืองฯ 1 0.5 (20) จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 8 1.0 (40)
      ส30232 หน้าที่พลเมืองฯ 2 0.5 (20)
      ว31283 พลังงานในชีวิตประจำวัน 1.0 (40)
      ส30204 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 0.5 (20)
           
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20 กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (570) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (610)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 8.5(340) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300)
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40)
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40)
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ( ฟิสิกส์)       1.0 (40) ว32121 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2( เคมี)      1.0 (40)
ว32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1       1.0 (40) ว32182 วิทยาการคำนวณ 1      1.0 (40)
ส32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 (40)
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40)
ศ32101 ศิลปศึกษา 3  0.5 (20) ศ32102 ศิลปศึกษา 4  0.5 (20)
ง32101 การงานอาชีพ 2  1.0 (40) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20)
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) พ32102 พลศึกษา 2 0.5 (20)
พ32101 สุขศึกษา 2 0.5 (20)      
           
           
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รายวิชาเพิ่มเติม 8.5(340)
ท32201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1  1.0 (40) ท32202 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2  1.0 (40)
พ32201 แบดมินตัน  0.5 (20) ศ32202 ศิลปะ (ปั้น 2) 1.0 (40)
ศ32201 ศิลปะ (ปั้น 1) 1.0 (40) อ32202 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 2 1.0 (40)
อ32201 ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 1 1.0 (40) ว32207 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1.5 (60)
ว32225 ชีวเคมี 1.5 (60) ง32202 การสร้าง blogด้วยWP 1.0 (40)
ง32201 อาหารไทย 1.0 (40) ง32203 การจักสาน 1.0 (40)
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 9 1.0 (40) จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10 1.0 (40)
ง32204 การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่ออาชีพ 1.0 (40) ศ32203 ดนตรีสากล 1.0 (40)
           
           
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20 กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (730) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (710)

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต
(เวลาเรียน)
รายวิชาพื้นฐาน 6.0(240) รายวิชาพื้นฐาน 6.0(240)
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40)
ส33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 (40)
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40)
ศ33101 ศิลปศึกษา 5  0.5 (20) ศ33102 ศิลปศึกษา 6  0.5 (20)
ง33101 การงานอาชีพ 3  1.0 (40) พ33102 พลศึกษา 3 0.5 (20)
พ33101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) ว33161 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)
           
           
           
           
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300)
ท33201 ภาษาไทยธุรกิจ 1  1.0 (40) ท33202 ภาษาไทยธุรกิจ 2  1.0 (40)
พ33201 วอลเลย์บอล 2  0.5 (20) ศ33202 ศิลปะ (สีโปสเตอร์ 2) 0.5 (20)
ศ33201 ศิลปะ (สีโปสเตอร์1) 0.5 (20) อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 (40) ว33283 เทคโนโลยีชีวภาพ 1.5 (60)
ว33247 กินดีอยู่ดี 1.5 (60) ง33202 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 1.0 (40)
ง33201 ปุ๋ยชีวภาพ 1.0 (40) ง33204 การเพาะเห็ด 1.0 (40)
ง33203 โครงงานอาชีพ 1.0 (40) จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 12 1.0 (40)
จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 11 1.0 (40) ส30234 หน้าที่พลเมืองฯ 4 0.5 (20)
ส30233 หน้าที่พลเมืองฯ 3 0.5 (20)      
           
           
           
           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 70
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20 กิจกรรมบำเพ็ญ-นักศึกษาวิชาทหาร 20
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (630) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น (610)