ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียน

     มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ รักการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้กว้างไกล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รู้ทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาจัดการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและปลอดสิ่งเสพติดและสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน  

  1. พัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ ตามความรู้ความสามารถ อย่างเสมอภาค
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ
  3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและบริหารอย่างทั่วถึง
  4. ส่งเสริมให้ครูนำวิจัยในชั้นเรียนมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
  5. เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
  6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  7. เน้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะนำให้มีประสิทธิภาพ
  8. พัฒนาโรงเรียนให้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล