ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     จัดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ เน้นการมีส่วนร่วม มีวินัย มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล

ปรัชญาโรงเรียน

     วินัยดี  กีฬาเก่ง  เคร่งจรรยา  วิชาชาญ