ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 พ.ย. 63 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
งานวัดผล/งานทะเบียน
11 พ.ย. 63 -ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3, SGS ครั้งที่ 3 และแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 3 (มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
-ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
-ส่ง SGS ครั้งที่ 3
-ส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 3
ครูทุกท่าน
11 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
02 พ.ย. 63 ถึง 04 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียน 1/2563
ครู/นักเรียน
19 ต.ค. 63 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียน(บรรจุซอง) ภาคเรียนที่ 1/2563
ครูทุกท่าน
15 ต.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
งานวัดผล
05 ต.ค. 63 ส่งข้อสอบต้นฉบับปลายภาค 1/2563
ครูทุกท่าน
05 ต.ค. 63 ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
ครูทุกท่าน/งานวัดผล
21 ก.ย. 63 ครูแจ้งผลคะแนนสอบกลางภาค
ครูประจำวิชา
18 ก.ย. 63 กำหนดส่ง ปพ. ครั้งที่ 2 ส่งแบบประเมินฯ (มีรายละเอียกเพิ่มเติม
- ส่ง ปพ. ครั้งที่ 2 (เวลาเรียน/คะแนนสอบกลางภาค)
- ส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 (เวลาเรียน/คะแนนสอบก่อน-กลางภาค)
- ส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2 (เวลาเรียน/ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)
ครูทุกท่าน
02 ก.ย. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สอบกลางภาค 1/2563
ครู/นักเรียน
25 ส.ค. 63 งานวัดผลส่งผลการแก้ไขผลการเรียนรู้ของนักเรียนครั้งที่ 2 ให้งานทะเบียน
งานวัดผล
24 ส.ค. 63 ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนรู้ของนักเรียนครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา
17 ส.ค. 63 นักเรียนที่ติด 0,ร ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อรับงานแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 (ม.3,ม.3,ม.5 และ ม.6)
ครูประจำวิชา
10 ส.ค. 63 ส่งข้อสอบกลางภาค (บรรจุซอง) 1/2563
ครูประจำวิชา
03 ส.ค. 63 ถึง 04 ส.ค. 63 ส่งข้อสอบต้นฉบับสอบกลางภาคทุกรายวิชา

ครูทุกท่าน/ครูประจำวิชา
28 ก.ค. 63 งานวัดผลส่งผลการแก้ไขผลการเรียนรู้ของนักเรียนครั้งที่ 1
งานวัดผล
27 ก.ค. 63 ครูส่งผลการแก้ไขผลการเรียนรู้ของนักเรียนครั้งที่ 1 ให้งานทะเบียน
ครูทุกท่าน
27 ก.ค. 63 ถึง 29 ก.ค. 63 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของคณู
20 ก.ค. 63 นักเรียนที่ติด 0,ร ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อรับงานแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (ม.3,ม.3,ม.5 และ ม.6)
ครูทุกท่าน
20 ก.ค. 63 กำหนดส่ง ปพ.5 และแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครั้งที่ 1 (มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 (หน้าปก/รายชื่อ/เวลาเรียน/ผลการเรียนรู้)
- ส่งแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 (หน้าปก/รายชื่อ/เวลาเรียย/ผลการเรียนรู้)
หัวหน้ากลุ่มฯ/ครูทุกท่าน
13 ก.ค. 63 ถึง 17 ก.ค. 63 กำหนดส่งแผนการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ส่งแผนการเรียนรู้/โครงการสอย
- ส่งวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง / ภาคเรียน (หัวข้อวิจัย)
ครูทุกท่าน
13 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0,ร ครั้งที่ 1
งานวัดผล
08 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ม.1-ม.6
กลุ่มวิชาการ
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียน 1/2563 (มีรายละเอียกเพิ่มเติม)
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
- ประชชุมผู้สอนรับ ปพ.5 / ปพ กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน/ตารางสอน/ใบลงทะเบียนเรียน
- ครูที่ปรึกษาแจ้งผลการเรียน/นักเรียนรับตารางเรียน/เลือกชุมนุม
- ลงทะเบียนเรียน ม.1-ม.6
กลุ่มวิชาการ/ครู/นักเรียน ม.1-6
29 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ม.ต้น ม.ปลาย
กลุ่มวิชาการ
08 มิ.ย. 63 ถึง 10 ก.ค. 63 แก้ 0 , ร ม.3,ม.6 ที่ไม่จบ/เตรียมเอกสารลงทะเบียน/ปฎิทินกลุ่มวิชาการ
กลุ่มวิชาการ
08 มิ.ย. 63 ถึง 10 มิ.ย. 63 จัดตารางเรียน/ตารางสอน/คำสั่งหมอบหมายคายสอน/ปพ.5
กลุ่มวิชาการ
08 มิ.ย. 63 ถึง 12 ก.ค. 63 เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
06 มิ.ย. 63 ถึง 07 มิ.ย. 63 การจัดชั้นเรียน รายงานตัว มอบตัว ม.1 และ ม.4
กลุ่มวิชาการ
01 มิ.ย. 63 ลงเวลาปฎิบัติหน้าที่ราชกาช/ประชุมครู/รับเอกสารวิชาการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
กลุ่มวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารงานฯ